Partnarar

 

Vestlandsforsking

Vestlandsforsking i Sogndal har prosjektleiinga for Surround, og er i tillegg ansvarleg for studiar av kommunal arealpolitikk.

Kyrre Groven.jpg

Kyrre Groven

Seniorforskar, prosjektleiar og leiar for arbeidspakke 3.

Epost

Personleg nettside

Kyrre Groven er seniorforskar ved Vestlandsforsking, der han forskar på områda lokal klimapolitikk, klimatilpassing, tettstadutvikling og samfunnssikkerheit. Kyrre er miljøhistorikar og har PhD i samfunnsgeografi (NTNU) på temaet klimagovernance i norske kommunar. 

Carlo Aall.jpg

Carlo Aall

Professor, leiar for arbeidspakke 1.

Epost

Personleg nettside

Carlo Aall er seniorforskar ved Vestlandsforsking, der han var forskingsleiar i 2008-2017. Sidan 2016 har han vore professor II i berekraftig utvikling ved HVL. Han er leiar for det nyoppretta Norsk senter for berekraftig klimatilpassing (Noradapt).

Karen Richardsen Moberg.jpg

Karen Richardsen Moberg

Karen Richardsen Moberg ved Vestlandsforsking forskar på området klima og miljø. Ho er stipendiat ved NMBU knytt til arbeidspakke 3 i Surround, der ho forskar på korleis påviste arealbruksendringar kan forklarast.

Idun A. Husabø.jpg

Idun A.

Husabø

Forskar, forskingsformidlar

Epost

Personleg nettside

Idun A. Husabø ved Vestlandsforsking er forskar og forskingsformidlar innan berekraftig klimatilpassing. Ho har ansvar for populærvitskapleg formidling frå Surround.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU er representert i Surround gjennom to fagmiljø: Institutt for by- og regionplanlegging og Institutt for landskapsarkitektur. 

Petter Næss.jpg

Petter Næss

Professor, leiar for arbeidspakke 4.

Epost

Personleg nettside

Petter Næss er professor i planlegging i urbane regionar ved Institutt for by- og regionplanlegging på NMBU, og leiar av forskingsgruppe for urban berekraft. Petter har forska mykje på samanhengar mellom bystrukturar og transportatferd, og har dei seinare åra også studert muligheiter og avgrensingar ved økologisk modernisering som strategi for å oppnå berekraftig byutvikling.

Kine Halvorsen Thoren.jpg

Kine Halvorsen Thoren

Kine Halvorsen Thoren er professor ved Institutt for landskapsarkitektur på NMBU, og forskar på fysisk planlegging og arkitektur. Kine var med å introdusere grønstruktur-begrepet i norsk planlegging, og har studert samanhengar mellom fortetting og omfanget av grønstrukturar i byar.

Annegreth Dietze-Schirdewahn.png

Annegreth Dietze- Schirdewahn

Annegreth Dietze-Schirdewahn er professor ved Institutt for landskapsarkitektur ved NMBU. Viktigaste arbeidsområde for Annegreth er historia til hagar og parkar, og historia til landskapsarkitekturen i Norge.

Høgskulen på vestlandet (HVL)

Institutt for miljø- og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet, Sogndal, er ansvarleg for studiar av endringar i grønstruktur.

Liv Norunn Hamre

Førsteamanuensis, leiar for arbeidspakke 2.

Epost

Personleg nettside

Liv Norunn Hamre er førsteamanuensis ved Institutt for miljø- og naturvitskap, HVL. Ho underviser på bachelorprogrammet i Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur. Ho forskar  på landskapsendringar og menneskeleg påverknad på vegetasjon, primært i det tradisjonelle kulturlandskapet.

Marte Lange Vik.jpg

Marte Lange Vik

Førsteamanuensis. Leiar for arbeidspakke 5.

Epost

Personleg nettside

Marte Lange Vik er førsteamanuensis ved Institutt for miljø- og naturvitskap, HVL. Ho underviser på bachelorprogrammet for Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, og på masterprogrammet Climate Change Management. Viktigaste faglege interessefelt er medverknad og demokrati i planlegging og forvaltning av landskap.

Inger Auestad.png

Inger Auestad

Førsteamanuensis

Epost

Personleg nettside

Inger Auestad er førsteamanuensis ved Institutt for miljø- og naturvitskap, HVL. Inger underviser på bachelorprogrammet Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur. Ho forskar på samspel mellom menneske og natur i urbane økosystem, og på restaurering av kulturmark og fjellvegetasjon.

Leif Hauge.jpg

Leif Hauge

Førsteamanuensis

Epost

Personleg nettside

Leif Hauge er førsteamanuensis ved Institutt for miljø- og naturvitskap. Han underviser i kulturlandskaps- og kulturminnefag på bachelorprogrammet i Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, og driv med visuell dokumentasjon (foto) av det tradisjonelle kulturlandskapet.

Arkitektkontoret 4b

Heidi-Kathrin Osland.jpg

Heidi-Kathrin Osland

Heidi-Kathrin Osland er sivilarkitekt og dagleg leiar for Arkitektkontoret 4B i Sogndal. Ho har spesialkompetanse på kulturminnefeltet, med oppdrag for Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen. Ho har dessutan lang erfaring frå planfeltet i Sogndal.

university of tartu

University of Tartu i Estland bidreg til Surround med ekspertise innanfor landskapsøkologi.

Aveliina Helm.jpg

Aveliina Helm

Aveliina Helm er seniorforskar ved Botanisk institutt (Macroecology group) på University of Tartu i Estland. Ho forskar på landskapsendringar og effektar på biologisk mangfald, med fokus på tradisjonelt kulturlandskap. Aveliina er ein av bidragsytarane til Naturpanelet (IPBES) sin første rapport om naturtilstanden i verda.

Tsipe Aavik.jpg

Tsipe Aavik

Tsipe Aavik er seniorforskar ved Botanisk institutt (Macroecology group) på University of Tartu i Estland. Tsipe forskar på effektar av habitatfragmentering på artsmangfald i jordbrukslandskapet, både på arts- og gennivå. 

Aalto university

Raine_Maentysalo.jpg

Raine Mäntysalo

Raine Mäntysalo er professor i strategisk byplanlegging ved Department of Built Environment, Aalto University i Finland. Han er også tilknytt Oulu University, der han underviser i planteori og kommunikativ planlegging. Raine publiserer artiklar om strategi, omgrepet ‘trading zones’, demokrati og makt i arealplanlegginga.